ชื่อ-สกุล ผู้จัดการโรงเรียน : พระกิตติวิมล
วุฒิการศึกษาสูงสุด น.ธ.เอก, ป.ธ.3 , ม.3
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน


ชื่อ-สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน : พระครูวินัยสารโกศล (ยอด สุธมฺโม)
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ., ศศ.ม.
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พุทธศักราช 2544 จนถึงปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน มี ๔ รูป/คน

พระครูมหาเจติยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ชื่อ-สกุล : พระครูมหาเจติยานุรักษ์

วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ศน.บ., ศศ.ม.
รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) : ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสมบัติ คำปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและบุคลากร

ชื่อ-สกุล : นายสมบัติ คำปวน
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ.
รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) : ฝ่ายงบประมาณและบุคลากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายจำนงค์ ปัญจะนะ

ชื่อ-สกุล : นายจำนงค์ ปัญจะนะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด น.ธ.เอก, ป.ธ.6, ศน.บ., ศษ.ม.
รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) : ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเยาวลักษณ์ ใจมาแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-สกุล : นางเยาวลักษณ์ ใจมาแก้ว
วุฒิการศึกษาสูงสุด ธ.ศ.เอก, ศษ.บ., วท.บ., ศน.ม.
รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ