คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน เข้ารับการนิเทศจากกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5

Categories: ภาพกิจกรรม