คำขวัญ

“ระเบียบดี สามัคคีนำ กิจกรรมเด่น บำเพ็ญประโยชน์”

ปรัชญา

“ปญฺญา นรานํ รตนํ.”
ปัญญา เป็นแก้วสารพัดนึกของนรชนฯ