นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

Categories: ภาพกิจกรรม