1980192_816309708396862_315960072_o

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 103 วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   โดยคณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษา จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ต่อกรมการศาสนา

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515  ได้รับการอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ตามใบอนุญาตเลขที่ 44/2515 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน”โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเวที (ขันติ์  ขนฺติโก) ตำแหน่งเจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นผู้จัดการ เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยใช้หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้นดำเนินการเรียนการสอนมาจนถึงปีการศึกษา2527 ได้หยุดการเรียนการสอนเพื่อมาปรับปรุงหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลีแทน ซึ่งก็ได้ประสบความสำเร็จ ในระดับหนึ่ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 คณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร โดยพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล)เจ้าอาวาส, รองเจ้าคณะภาค 4 ,5 ,6 ,7 (ธ)  ต่อมาได้รับพระบรมราชโองการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญยบัฎในราชทินนามที่ “พระพุทธพจนวราภรณ์” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2544 (มรณภาพเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551) ในขณะนั้นได้ร่วมกับศิษย์เก่ามหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มารับราชการอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร.แสง จันทร์งาม เป็นประธานได้ร่วมจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขึ้นภายในวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ในภาคเหนือให้เจริญรุ่งเรือง และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกาภิวัตน์ ซึ่งพระภิกษุ-สามเณรต้องเรียนรู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมควบคู่กันไป

ด้วยหลักการในเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารงานมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จึงได้เห็นชอบให้ขออนุญาตเปิดดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไป เพื่อที่จะได้ผลผลิตป้อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่องในอนาคต ด้วยเหตุนี้โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทานจึงได้เริ่มดำเนินการสอนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน