วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  กลยุทธ์ของสถานศึกษา

         โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล การพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและทรัพยากรให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริหารการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ที่ว่า

“ผู้เรียนมีกิจวัตรดี การงานดี ความประพฤติดี การเรียนดี และเป็นศาสนทายาทที่ดีมีคุณภาพ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข”

 

พันธกิจของสถานศึกษา

ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งทางด้านปริยัติธรรมและวิชาสามัญให้ได้

มาตรฐาน

ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพภารบริหารการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน

ข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นขุมชนแห่งการเรียนรู้

ข้อที่ 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักธรรม

คำสั่งสอน

 

อัตลักษณ์

ผู้เรียนมีกิจวัตรดี การงานดี ความประพฤติดี เป็นศาสนทายาทที่ดีมีคุณภาพ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

เอกลักษณ์

ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี